Privaatsuspoliitika

1. Üldsätted
2. Andmete kogumise eesmärk ja ulatus
3. Andmebaasi töötlemine
4. Õigus kontrollida, pääseda ligi ja parandada andmeid
5. Lõppsätted

1. ÜLDSÄTTED

1. Isikuandmete haldur koguti veebisaidilt carlysvoice.com. See on renditud ja / või äritegevus nimega carlysvoice.com, aadress: töökoha aadress: PNI: 123-435-12-12, REGON: 123-435-12-12, registreeritud keskregistris ja teave majandustegevuse kohta, e-posti aadress: “täiendav” administraator, kes on samal ajal ka teenusepakkuja.
2. Isikuandmete saajaid töödeldakse vastavalt 29. augusti 1997. aasta isikuandmete kaitse seadusele (Dz.U., nr. 133, paragrahv 883, muudetud). 18. juuli 2002. aasta elektrooniliste teenuste seadus. nr 144, punkt 1204, muudetud kujul).
3. Haldur pöörab erilist tähelepanu andmesubjektide huvide kaitsmisele ja eelkõige nende kogutud andmete tagamisele:

• töödeldud vastavalt seadusele;
• kogutud õiguspärastel eesmärkidel ja ei ole edasiseks töötlemiseks vastuolus nende eesmärkidega;
• Asjakohane ja asjakohane eesmärkidel, milleks neid töödeldakse ja säilitatakse sellisel kujul, mis võimaldab andmesubjektide identifitseerimist mitte ainult töötlemise eesmärgi saavutamiseks vajalikul määral.

2. ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK JA KOHALDAMISALA

1. Administraatori kogutud kliendi isikuandmed on harjunud: võtke ühendust kliendiga (klient)
2. Haldur töötleb järgmisi klientide isikuandmeid:
3. Haldur võib töödelda järgmisi andmeid, mis iseloomustavad, kuidas klient kasutab elektrooniliselt osutatavaid teenuseid (operatiivandmed):

• Teenuse saaja poolt kasutatava telekommunikatsioonivõrgu või arvutisüsteemi parameetri tuvastamise identifitseerimine.
• teave elektrooniliselt pakutava teenuse iga kasutuse alguse, lõpu ja ulatuse kohta.
• Informatsioon kliendi poolt elektrooniliselt osutatavate teenuste kasutamise kohta.

4. Lõikes 2 osutatud isikuandmete kasutuselevõtmine on vajalik elektroonilise teenuse osutamiseks saidi kaudu.

3. ANDMETE TÖÖTLEMISE ALUS

1. Lepingute kasutamine ja selle kaudu elektroonilise teenuse osutamise koha sõlmimine koos vajadusega esitada isikuandmeid on täiesti vabatahtlik. Andmesubjekt otsustab sõltumatult, kas ta soovib teenuse osutaja poolt elektrooniliselt osutatavaid teenuseid kasutada vastavalt määrusele.
2. Art. 23. augusti 1997. aasta isikuandmete kaitse seaduse (EÜT 133, 883, muudetud redaktsioon) artikli 23 kohaselt on andmetöötlus lubatud muu hulgas siis, kui:

• andmesubjekt nõustub sellega, välja arvatud juhul, kui see on seotud sellega seotud andmete kustutamisega.
• lepingu täitmine on vajalik, kui andmesubjekt on andmesubjekti taotlusel enne lepingu sõlmimist vajalik või kui on vaja tegutseda enne lepingu sõlmimist.

3. Isikuandmete töötlemine haldaja poolt peab alati toimuma punktis 2 osutatud töötlemise vastuvõetavuse alusel. Andmete töötlemisel viidatakse lepingu täitmisele või vajadusele võtta meetmeid enne lepingu sõlmimist. andmesubjekti taotlusel).

4. KONTROLLI ÕIGUSED, SISUKORD JA PARANDAMINE

1. Teenuse saajal on õigus pääseda juurde ja parandada isikuandmeid.
2. Igaühel on õigus kontrollida vastutava töötleja andmete töötlemist, eelkõige õigust nõuda andmete täiendamist, ajakohastamist või parandamist, töötlemise ajutist või püsivat peatamist või nende kõrvaldamist, kui need on puudulikud, \ t vananenud, ebaõiged või kogutud seadust rikkudes või ei ole enam vajalikud selleks, milleks need koguti.
(3) Punktides 1 ja 2 nimetatud õiguste teostamiseks võib neid kasutada, saates asjakohase e-kirja järgmisel aadressil:

5. LÕPPSÄTTED

1. Haldur kasutab tehnilisi ja korralduslikke meetmeid kaitstud isikuandmete kaitsmiseks kaitstud viisil ja eelkõige andmete kaitsmiseks volitamata avaldamise, volitamata isiku poolt ülevõtmise, kehtivate eeskirjade rikkumisega, kaotsimineku, kahjustuste või kahjustustega. hävitamine.
2. Teenuseosutaja näeb ette asjakohased tehnilised meetmed, et takistada elektrooniliste vahenditega edastatud isikuandmete omandamist ja muutmist volitamata isikute poolt.