Πολιτική απορρήτου

1. Γενικές διατάξεις
2. Σκοπός και πεδίο συλλογής δεδομένων
3. Επεξεργασία βάσης δεδομένων
4. Το δικαίωμα ελέγχου, πρόσβασης και διόρθωσης δεδομένων
5. Τελικές διατάξεις

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Ο Διαχειριστής Προσωπικών Δεδομένων που συλλέχθηκε μέσω του ιστοτόπου carlysvoice.com. Είναι μισθωμένη ή / και επιχείρηση με την επωνυμία carlysvoice.com, διεύθυνση: διεύθυνση εργασίας: PNI: 123-435-12-12, REGON: 123-435-12-12, καταχωρημένη στο Κεντρικό Μητρώο και πληροφορίες για την οικονομική δραστηριότητα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: “περαιτέρω” Διαχειριστής “, ο οποίος είναι επίσης ο πάροχος υπηρεσιών ταυτόχρονα.
2. Οι παραλήπτες προσωπικών δεδομένων υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της 29ης Αυγούστου 1997. (Dz.U., αριθ. 133, παράγραφος 883 όπως τροποποιήθηκε.) Και ο νόμος για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της 18ης Ιουλίου 2002. του νόμου αριθ. 144, σημείο 1204, όπως τροποποιήθηκε).
3. Ο διαχειριστής μεριμνά ιδιαιτέρως για την προστασία των συμφερόντων των υποκειμένων των δεδομένων και, ειδικότερα, για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα που συλλέγουν είναι:

• επεξεργασία σύμφωνα με το νόμο,
• συλλέγονται για νόμιμους σκοπούς και δεν υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία ασυμβίβαστες με αυτούς τους σκοπούς,
• Σχετικές και κατάλληλες για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται σε μορφή που επιτρέπει τον εντοπισμό των υποκειμένων των δεδομένων όχι περισσότερο από ό, τι είναι αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας.

2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη που συλλέγονται από τον Διαχειριστή χρησιμοποιούνται για: Επικοινωνία με τον Πελάτη (Πελάτη)
2. Ο διαχειριστής επεξεργάζεται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα των πελατών:
3. Ο διαχειριστής μπορεί να επεξεργαστεί τα ακόλουθα δεδομένα που χαρακτηρίζουν τον τρόπο με τον οποίο ο Πελάτης χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες (λειτουργικά δεδομένα):

• Ταυτοποίηση του προσδιορισμού τελικού σημείου του τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή του συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιείται από τον παραλήπτη υπηρεσίας.
• Πληροφορίες σχετικά με την έναρξη, το τέλος και το πεδίο εφαρμογής κάθε χρήσης από τον Πελάτη της ηλεκτρονικά παρεχόμενης υπηρεσίας.
• Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών από τον Πελάτη.

4. Η εισαγωγή των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 απαιτείται για την παροχή υπηρεσιών από την Ηλεκτρονική Υπηρεσία μέσω του δικτυακού τόπου.

3. ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Η χρήση των συμβάσεων και η ολοκλήρωση του χώρου για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω αυτού, με την επακόλουθη ανάγκη παροχής προσωπικών πληροφοριών, είναι εντελώς προαιρετική. Το υποκείμενο των δεδομένων αποφασίζει ανεξάρτητα αν επιθυμεί να αρχίσει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχει ηλεκτρονικά ο πάροχος υπηρεσιών σύμφωνα με τον κανονισμό.
2. Σύμφωνα με το άρθρο. 23 του νόμου περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της 29ης Αυγούστου 1997 (Επίσημη Εφημερίδα των νόμων 133, 883, όπως τροποποιήθηκε), η επεξεργασία δεδομένων επιτρέπεται, μεταξύ άλλων όταν:

• το υποκείμενο των δεδομένων συμφωνεί με αυτό, εκτός εάν αφορά τη διαγραφή των δεδομένων που το αφορούν.
• είναι αναγκαία η εκτέλεση της σύμβασης, εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι συμβαλλόμενο μέρος ή όταν είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα πριν από τη σύναψη της σύμβασης κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων.

3. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον διαχειριστή είναι πάντοτε με βάση το παραδεκτό της επεξεργασίας που αναφέρεται στο σημείο 2. Η επεξεργασία των δεδομένων αφορά την εκτέλεση της σύμβασης ή την ανάγκη ανάληψης δράσης πριν από τη σύναψη της σύμβασης της σύμβασης κατόπιν αιτήσεως του υποκειμένου των δεδομένων).

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

1. Ο Δικαιούχος Υπηρεσίας έχει το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης προσωπικών δεδομένων.
2. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να ελέγχει την επεξεργασία των δεδομένων που περιέχονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, ιδίως το δικαίωμα αίτησης για τη συμπλήρωση, την ενημέρωση ή την διόρθωση των δεδομένων, την προσωρινή ή μόνιμη αναστολή της επεξεργασίας ή την απομάκρυνσή τους, εάν δεν είναι πλήρεις, παρωχημένες, αναληθείσες ή συλλεχθείσες κατά παράβαση του νόμου ή δεν είναι πλέον απαραίτητες για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν.
(3) Για την άσκηση των δικαιωμάτων που αναφέρονται στα σημεία 1 1 και 2, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την αποστολή κατάλληλου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση:

5. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Ο διαχειριστής πρέπει να χρησιμοποιεί τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των επεξεργασμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τρόπο που προστατεύεται και, ειδικότερα, προστατεύει τα δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη, εξαγορά από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, επεξεργασία κατά παράβαση των ισχυόντων κανονισμών, απώλεια, καταστροφή.
2. Ο πάροχος υπηρεσιών προβλέπει κατάλληλα τεχνικά μέτρα για την αποτροπή της απόκτησης και τροποποίησης από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται με ηλεκτρονικά μέσα.