Privacybeleid

1. Algemene bepalingen
2. Doel en reikwijdte van de gegevensverzameling
3. Gegevensverwerking
4. Het recht op controle, toegang en correcte gegevens
5. Slotbepalingen

1. ALGEMENE BEPALINGEN

1. De persoonlijke gegevensbeheerder verzameld via de carlysvoice.com-site. Het wordt ingehuurd en / of onder de naam carlysvoice.com, adres: werkadres: PNI: 123-435-12-12, REGON: 123-435-12-12, geregistreerd in het centrale register en informatie over economische activiteit, adres e-mail: “verder” Administrator “, die tevens de serviceprovider is op hetzelfde moment.
2. Ontvangers van persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 29 augustus 1997. (Dz.U., No. 133, paragraaf 883 zoals gewijzigd.) En de Wet op elektronische diensten van 18 juli 2002. (Journal van wetten nr. 144, punt 1204, zoals gewijzigd).
3. De beheerder moet er met name op letten de belangen van de betrokkenen te beschermen en er met name voor te zorgen dat de door hen verzamelde gegevens:

• verwerkt in overeenstemming met de wet,
• verzameld voor legitieme doeleinden en niet onderhevig aan verdere verwerking onverenigbaar met deze doeleinden,
• Relevant en passend bij de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt en opgeslagen in een vorm die identificatie van de betrokkenen mogelijk maakt, niet meer dan noodzakelijk om het doel van de verwerking te bereiken.

2. DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED VAN DE GEGEVENSVERZAMELING

1. Persoonlijke gegevens van de Klant verzameld door de Beheerder worden gebruikt om: Contact opnemen met de Klant (Klant)
2. De beheerder verwerkt de volgende persoonlijke gegevens van de clients:
3. De beheerder kan de volgende gegevens verwerken die bepalen hoe de klant elektronisch geleverde diensten (operationele gegevens) gebruikt:

• Identificatie van eindpuntidentificatie van het telecommunicatienetwerk of computersysteem gebruikt door de serviceontvanger.
• Informatie over het begin, het einde en de reikwijdte van elk gebruik door de Klant van de dienst die elektronisch wordt verleend.
• Informatie over het gebruik door de klant van elektronisch geleverde diensten.

4. De introductie van de persoonsgegevens als bedoeld in lid 2 is vereist voor het verlenen van diensten door de elektronische dienst via de site.

3. GEGEVENSVERWERKINGSBASIS

1. Het gebruik van contracten en de sluiting van de site voor het aanbieden van elektronische diensten via haar, met de daaropvolgende noodzaak om persoonlijke informatie te verstrekken, is volledig vrijwillig. De betrokkene beslist onafhankelijk of hij / zij de diensten die door de dienstverlener elektronisch worden geleverd, overeenkomstig de verordening wil gaan gebruiken.
2. Volgens art. 23 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 29 augustus 1997 (Staatsblad 133, 883, zoals gewijzigd), is gegevensverwerking toegestaan, onder andere wanneer:

• de betrokkene stemt hiermee in, tenzij deze betrekking heeft op de verwijdering van de gegevens die erop betrekking hebben.
• het contract moet worden uitgevoerd als de betrokkene een partij is of als het nodig is om op verzoek van de betrokkene vóór het sluiten van de overeenkomst actie te ondernemen.

3. De verwerking van persoonsgegevens door de beheerder dient altijd op grond van de ontvankelijkheid van de in punt 2 bedoelde verwerking. De verwerking van de gegevens heeft betrekking op de uitvoering van het contract of de noodzaak om vóór de sluiting actie te ondernemen. van het contract op verzoek van de betrokkene).

4. CONTROLERECHTEN, TOEGANG TOT DE INHOUD EN VERBETERING

1. De Service Beneficiary heeft het recht op toegang tot en correctie van persoonlijke gegevens.
2. Eenieder heeft het recht controle uit te oefenen op de verwerking van de gegevens in de voor de verwerking verantwoordelijke, met name het recht om te verzoeken gegevens in te vullen, bij te werken of te corrigeren, de tijdelijke of permanente schorsing van de verwerking of de verwijdering ervan indien deze onvolledig is; verouderd, onwaar of verzameld in overtreding van de wet of niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
(3) Voor de uitoefening van de in de punten 1 1 en 2 genoemde rechten kunnen ze worden gebruikt door een passende e-mail te sturen naar het volgende adres:

5. SLOTBEPALINGEN

1. De beheerder gebruikt technische en organisatorische maatregelen om verwerkte persoonsgegevens op een beschermde manier te beschermen en met name de gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde openbaarmaking, overname door een niet-bevoegde persoon, verwerking in strijd met geldende voorschriften, verlies, schade of verwoesting.
2. De dienstverlener zorgt voor passende technische maatregelen om te voorkomen dat door elektronische personen verkregen en door onbevoegden verkregen persoonsgegevens worden verkregen en gewijzigd.