Personvernpolicy

1. Generelle bestemmelser
2. Formål og omfang av datainnsamling
3. Databasebehandling
4. Retten til å kontrollere, få tilgang til og rette data
5. Avsluttende bestemmelser

1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

1. Personaldatastyreren samlet inn gjennom nettstedet carlysvoice.com. Det er ansatt og / eller virksomhet under navnet carlysvoice.com, adresse: jobbadresse: PNI: 123-435-12-12, REGON: 123-435-12-12, registrert i sentralregisteret og informasjon om økonomisk aktivitet, adresse e-post: «videre» administrator «, som også er tjenesteleverandøren på samme tid.
2. Mottakere av personopplysninger behandles i samsvar med personvernloven av 29. august 1997. (Dz.U., nr. 133, nr. 883 som endret.) Og loven om elektroniske tjenester av 18. juli 2002. (Journal i lov nr. 144, nr. 1204, som endret).
3. Administratoren skal være spesielt forsiktig med å beskytte de registrerte interesser, og spesielt for å sikre at dataene de samler er:

• behandlet i samsvar med loven,
• samlet for legitime formål og ikke gjenstand for videre behandling uforenlig med disse formålene,
• Relevant og hensiktsmessig til de formål som de behandles og lagres i et skjema som tillater identifisering av de registrerte ikke mer enn nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen.

2. Formål og anvendelsesområde for datainnsamling

1. Kundens personopplysninger som er innsamlet av administratoren, er vant til: Kontakt kunden (kunden)
2. Administratoren behandler følgende personlige data fra klientene:
3. Administratoren kan behandle følgende data som kjennetegner hvordan Kunden bruker elektroniske leverte tjenester (operative data):

• Identifisering av sluttpunktsidentifikasjon av telekommunikasjonsnettverket eller datasystemet som brukes av mottakeren.
• Informasjon om start, slutt og omfang av hver bruk av Kunden av tjenesten som leveres elektronisk.
• Informasjon om kundens bruk av elektronisk leverte tjenester.

4. Innføringen av personopplysningene nevnt i nr. 2 er nødvendig for levering av tjenester av den elektroniske tjenesten gjennom nettstedet.

3. DATA PROSESSERENDE BASE

1. Bruken av kontrakter og konklusjonen av nettstedet for levering av elektroniske tjenester gjennom det, med det etterfølgende behovet for å gi personlig informasjon, er helt frivillig. Den registrerte avgjør selvstendig om han / hun ønsker å begynne å bruke tjenestene som tilbys elektronisk av Tjenesteleverandøren i samsvar med forskriften.
2. Ifølge art. 23 i lov om personlig databeskyttelse av 29. august 1997 (lovbekreftelsen 133, 883, med senere endringer), er databehandling tillatt blant annet når:

• Den registrerte er enig i dette, med mindre det gjelder sletting av dataene som gjelder det.
• Det er nødvendig å gjennomføre kontrakten dersom den registrerte er part eller når det er nødvendig å foreta tiltak før kontrakten inngås på anmodning fra den registrerte.

3. Administratorens behandling av personopplysninger skal alltid være begrunnet for tillatelse til behandling som nevnt i punkt 2. Behandlingen av dataene skal referere til kontraktens ytelse eller behovet for å iverksette tiltak før konklusjonen av kontrakten på anmodning fra den registrerte).

4. KONTROLLRETTIGHETER, TILGANG TIL INNHOLD OG FORBEDRING

1. Tjenestemottaker har rett til å få tilgang til og rette opp personopplysninger.
2. Alle har rett til å kontrollere behandlingen av dataene i dataansvarlig, særlig retten til å be om å fullføre, oppdatere eller korrigere data, midlertidig eller permanent suspensjon av behandlingen eller fjerning av dem dersom de er ufullstendige, utdatert, usann eller samlet i strid med loven eller er ikke lenger nødvendig for det formål de ble samlet inn.
(3) For utøvelsen av rettighetene nevnt i punkt 1 1 og 2, kan de bli brukt ved å sende en passende e-post til følgende adresse:

5. SLUTTE BESTEMMELSER

1. Administratoren skal bruke tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte behandlede personopplysninger på en måte som er beskyttet og spesielt beskytte dataene mot uautorisert avsløring, overtakelse av en uautorisert person, behandling i strid med gjeldende bestemmelser, tap, skade eller ødeleggelse.
2. Tjenesteleverandøren skal sørge for hensiktsmessige tekniske tiltak for å hindre at uautoriserte personer oppnår og modifiserer personlige opplysninger som overføres elektronisk.