Polityka prywatności

1. Przepisy ogólne
2. Cel i zakres gromadzenia danych
3. Przetwarzanie bazy danych
4. Prawo do kontroli, dostępu i poprawiania danych
5. Postanowienia końcowe

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administrator danych osobowych zebrany za pośrednictwem strony carlysvoice.com. Jest zatrudniony i / lub prowadzi działalność pod nazwą carlysvoice.com, adres: adres zatrudnienia: PNI: 123-435-12-12, REGON: 123-435-12-12, zarejestrowany w Centralnym Rejestrze i informacje o działalności gospodarczej, adres e-mail: „dalej” Administrator „, który jest jednocześnie dostawcą usług w tym samym czasie.
2. Odbiorcy danych osobowych przetwarzani są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, paragraf 883 z późn. Zm.) Oraz Ustawa o usługach elektronicznych z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, ze zmianami).
3. Administrator przywiązuje szczególną wagę do ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności do zapewnienia, że ​​gromadzone przez nie dane:

• przetwarzane zgodnie z prawem,
• zbierane do legalnych celów i nie podlegające dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
• Odpowiednie i odpowiednie do celów, dla których są przetwarzane i przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, nie więcej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. CEL I ZAKRES ZASTOSOWANIA ZBIERANIA DANYCH

1. Dane osobowe klienta zbierane przez Administratora służą do: Kontaktowania się z Klientem (Klient)
2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe klientów:
3. Administrator może przetwarzać następujące dane, które charakteryzują sposób, w jaki Klient korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane operacyjne):

• Identyfikacja identyfikacji punktu końcowego sieci telekomunikacyjnej lub systemu komputerowego używanego przez Usługobiorcę.
• Informacje na temat rozpoczęcia, zakończenia i zakresu każdego korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
• Informacje o korzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. Wprowadzenie danych osobowych, o których mowa w ust. 2, jest wymagane do świadczenia usług przez Serwis elektroniczny za pośrednictwem strony.

3. PODSTAWA PROCESU DANYCH

1. Korzystanie z umów i zawarcie umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z późniejszą potrzebą podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Podmiot danych decyduje niezależnie, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.
2. Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. 133, 883, z późniejszymi zmianami), przetwarzanie danych jest dozwolone, między innymi, gdy:

• osoba, której dane dotyczą, wyraża na to zgodę, chyba że odnosi się do usunięcia danych jej dotyczących.
• konieczne jest wykonanie umowy, jeżeli podmiot danych jest stroną lub gdy jest to konieczne, aby podjąć działanie przed zawarciem umowy na wniosek osoby, której dane dotyczą.

3. Przetwarzanie danych osobowych przez administratora zawsze odbywa się na podstawie dopuszczalności przetwarzania, o którym mowa w pkt 2. Przetwarzanie danych odnosi się do wykonania zamówienia lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy. umowy na wniosek osoby, której dane dotyczą).

4. PRAWA KONTROLI, DOSTĘP DO ZAWARTOŚCI I POPRAWY

1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
2. Każdy ma prawo kontrolować przetwarzanie danych zawartych w administratorze danych, w szczególności prawo do żądania uzupełnienia, aktualizacji lub poprawienia danych, czasowe lub stałe zawieszenie przetwarzania lub ich usunięcie, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem prawa lub nie są już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane.
(3) W celu wykonania praw, o których mowa w punktach 1 1 i 2, można je wykorzystać, wysyłając odpowiedni e-mail na następujący adres:

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych w sposób chroniony, w szczególności chroni dane przed nieuprawnionym ujawnieniem, przejęciem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów, utraty, uszkodzenia lub zniszczenie.
2. Dostawca usług zapewnia odpowiednie środki techniczne, aby zapobiec nabywaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przekazywanych drogą elektroniczną.