Pravidlá ochrany osobných údajov

1. Všeobecné ustanovenia
2. Účel a rozsah zhromažďovania údajov
3. Spracovanie databázy
4. Právo na kontrolu, prístup a opravu údajov
5. Záverečné ustanovenia

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Správca osobných údajov zozbieraný prostredníctvom stránky carlysvoice.com. Je prijímaný a / alebo pod obchodným menom carlysvoice.com, adresa: pracovná adresa: PNI: 123-435-12-12, REGON: 123-435-12-12, zapísaná v centrálnom registri a informácie o hospodárskej činnosti, adresu e-mail: „ďalší“ správca „, ktorý je zároveň poskytovateľom služieb.
2. Príjemcovia osobných údajov sú spracovávaní v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov z 29. augusta 1997. (Dz.U., č. 133, odsek 883 v znení neskorších predpisov) A zákon o elektronických službách z 18. júla 2002. (vestník zákonov č. 144, bod 1204, v znení zmien a doplnení).
3. Správca venuje osobitnú pozornosť ochrane záujmov dotknutých osôb a najmä zabezpečuje, aby zhromaždené údaje boli:

• spracované v súlade so zákonom,
• zozbierané na legitímne účely a nepodliehajúce ďalšiemu spracovaniu, ktoré je nezlučiteľné s týmito účelmi,
• Relevantné a vhodné na účely, na ktoré sú spracovávané a uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb nie viac ako je nevyhnutná na dosiahnutie účelu spracovania.

2. ÚČEL A OBLASŤ UPLATŇOVANIA ZBERU ÚDAJOV

1. Osobné údaje zákazníka zhromaždené správcom sa používajú na: Kontaktovanie zákazníka (zákazníka)
2. Správca spracováva nasledujúce osobné údaje klientov:
3. Správca môže spracovať nasledujúce údaje, ktoré charakterizujú, ako zákazník využíva elektronicky poskytované služby (prevádzkové údaje):

• Identifikácia identifikácie koncového bodu telekomunikačnej siete alebo počítačového systému používaného príjemcom služby.
• Informácie o začiatku, ukončení a rozsahu každého použitia poskytovanej služby elektronicky.
• Informácie o používaní elektronicky poskytovaných služieb od zákazníka.

4. Zavedenie osobných údajov uvedených v odseku 2 sa vyžaduje na poskytovanie služieb prostredníctvom elektronickej služby cez internetovú stránku.

3. ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE ÚDAJOV

1. Použitie zmlúv a uzatvorenie stránky na poskytovanie elektronických služieb prostredníctvom neho, s následnou potrebou poskytnúť osobné informácie, je úplne dobrovoľné. Subjekt údajov rozhoduje nezávisle, či chce začať využívať služby poskytované poskytovateľom služieb v súlade s nariadením.
2. Podľa čl. 23 zákona o ochrane osobných údajov z 29. augusta 1997 (Úradný vestník 133, 883 v znení zmien a doplnení) je spracovanie údajov povolené okrem iného vtedy, ak:

• dotknutá osoba súhlasí s tým, pokiaľ sa netýka vymazania údajov, ktoré sa jej týkajú.
• je potrebné vykonať zmluvu, ak je dotknutá osoba účastníkom konania alebo ak je potrebné na žiadosť dotknutej osoby podniknúť kroky pred uzavretím zmluvy.

3. Spracovanie osobných údajov správcom musí byť vždy na základe prípustnosti spracovania uvedeného v bode 2. Spracovanie údajov sa vzťahuje na plnenie zmluvy alebo na potrebu konať pred uzavretím zmluvy zmluvy na žiadosť dotknutej osoby).

4. PRÁVA NA KONTROLU, PRÍSTUP K OBSAHU A ZLEPŠENIE

1. Príjemca služby má právo na prístup a opravu osobných údajov.
2. Každý má právo kontrolovať spracovanie údajov obsiahnutých v správcovi údajov, najmä právo požiadať o doplnenie, aktualizáciu alebo opravu údajov, dočasné alebo trvalé pozastavenie spracovania alebo ich odstránenie, ak sú neúplné, zastarané, nepravdivé alebo zbierané v rozpore so zákonom alebo už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené.
(3) Na výkon práv uvedených v položkách 1 1 a 2 sa môžu použiť zaslaním príslušného e-mailu na túto adresu:

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Správca používa technické a organizačné opatrenia na ochranu chránených osobných údajov chráneným spôsobom a najmä na ochranu údajov pred neoprávneným zverejnením, prevzatím neoprávnenou osobou, spracovaním v rozpore s platnými predpismi, stratou, poškodením alebo ničenia.
2. Poskytovateľ služieb zabezpečí vhodné technické opatrenia na zabránenie nadobudnutiu a zmenám osobných údajov zasielaných elektronickými prostriedkami neoprávnenými osobami.